روایت اخبار از لونی دیگر

به نام حضرت حق

راویان اخبار و طوطیان شکر شکن شیرین گفتار این گونه حکایت کنند از نماز آدینه ای که گذشت . جماعتی در عصر حاضر گرد هم آمدند تا در یوم آدینه به صلاه آدینه نشینند و گویند که این نخستین نمازبود مر ایشان را. چه اینکه به مدد شهادت تصاویر متحرک و ثابت امروزین این جماعت تا به اکنون حتی لحظه ای به گزاردن دوگانه ای نیندیشیده اند که اگر اندیشیده بودند اینگونه مفتضحانه دچار خبط نمیگشتند باری از آنچه گویندگان گفته اند و کاتبان نگاشته اند و مصوران تصویر کرده اند این گونه بر می آید که این جماعت بی گناه به اسرار و الحاح یکی از مدعیان دروغ زن شهر که به استبداد نیز شهره است پای خویش بدین مسلخ کشانده اند تا مگر بتوانند موجبات خرسندی آن مدعی را فراهم آورند گرچه این حضور مستبدانه بی ربط با درهم و دینار آن جناب نیست و سبیل مبارک این نخستین مصلین چرب خواهد شد به یاری اعوان و انصار حضرت ایشان به هر روی این آدینه ی تاریخی که قطع به یقین ثبت افتاد آدینه ای بود مشعوف کننده چرا که جماعت خفته ای را عشقشان بیدار نمود مگر دوگانه ای گزارند مر حضرت دوست را و جماعتی را مغموم نمود که چرا عشق مبارک این بی گناهان از خدای بی خبر افتاده رهنمای و دست گیرشان نبوده که آداب نماز را درست تفهیم مشتاقان نماز آدینه کند که این بندگان خاص خدا امروز در افواه عوام نیفتند و نقل مجالس نگردند و دیگر از اخبار اینکه آن شخص مذکور و اعظم ایشان- که خاتم اعاظم شهر است در کرامات غریب- غیبت نموده اند و در جمع عشاق خویش حاضر نگشته تا به دیدن رخسار ایشان مگر سماعی روند و بی خویشتن گردند گرچه از این بابت باید خدای را شکر گفت که در حالت عادی این جماعت که عشق کورشان کرده حال درستی ندارند چه رسد که سماع هم بکنند القصه این اقدام ناشیانه این بار نیز حضرات را به هزیمت انداخت تا ببینیم آدینه دیگر چه خواهند کرد و چه خواهند اندیشید.

/ 2 نظر / 6 بازدید
علیرضا

خیلی باحال نوشتی وبلگ قشنگی داری ایول

دوست

خیلی جالب بود [لبخند][گل]