مطلبی ذیل عنوان «حذف یا حفظ» در لینک زیر خواهید خواند که بر آمده از دغدغه ی ایرانی است سخنی است بر آمده از دل که یقینا به دل نیز خواهد نشست.     

«بخوانید خالی از لطف نیست»

http://vdm.blogfa.com/