یافتن جبهه حق و تمییز دادن آن از جبهه باطل امریست خطیر که مستلزم بصیرت و آگاهی جویندگان آن است. به حمدالله در میان ملت ما این بصیرت و آگاهی تا بدانجاست که درعرصه های مختلف مشارکت های سیاسی- اجتماعی این قابلیت خود را به خوبی به منصه ظهور رسانده و به جهانیان ثابت کرده اند که اندیشه و فرهنگ سیاسی - اگر نگویید نگارنده مبالغه میکند- امری است که در خون ملت ایران جریان دارد و از بعد انقلاب به این سو همواره این مسئله را شاهد و ناظر بوده ایم و بوده اند؛ این خود باعث ایجاد رشک و حسدی است که نتیجه آن طراحی توطئه و خدعه های رنگین برای بهم ریختن این اندیشه ی واحد است هم ملت ایران و هم دولت ایران فی نفسه دارای هدفی مشترکند که حول این هدف به طور قطع و یقین وحدت شکل میگیرد چه آن 13 میلیون رای دهنده و چه این 25 میلیون در مشارکت اخیر مردمی همه به دنبال اعتلای پرچم ایران بر فراز قلل افتخارند و چون هدف شان مشترک است وحدت نیز که طبیعتا لازمه رسیدن بدان هدف است ظهور و بروز میکند. ما نیازی به ایجاد وحدت ملی و این قبیل افاضات نوظهور نداریم  به گمان نگارنده اینگونه شعار ها وصله های نا جوری است که به لباس موزون انقلاب میچسبانند و باید خطاب به طراحان این وصله گفت اساس پیروزی انقلاب اسلامی و تداوم آن تا به امروز وحدت کل کشور برای رسیدن به استقلال و آزادی و در نهایت جمهوری اسلامی است یعنی درست آنچه اکنون بدان دست یافته ایم و موظفیم تا بدانجا که توان داریم از این دستاورد حراست کنیم پس ارز خود نبرید و زحمت ما بیش مدارید که این شعار دیر گاهی است تا در این دیار از غالب شعار خارج شده و چون هنجاری در میان جامعه فهیم ما نهادینه شده است وحدت ملت ایران مضاف بر ملی بودن قلبی است عشق این ملت به کشور موجب بقای آن تا همیشه خواهد بود.