از خواص اقیانوس بی کرانگی اوست اینکه تا چشم کار میکند مهر بانوی دوعالم در نظر است «آب» و خط افق که جایگاه طلوع است«آفتاب» و در اعماق آن وزنه های زمین مستقرند که خدای تعالی  آن ها را در مصحف شریف یاد نموده است بخوبی؛ مواهب بسیار دارد اقیانوس که بر شمردن آن در حوصله نوشتار مختصر ما نیست لکن این یک دو خصیصه منظور نظر است در بیان مطلب، اینکه آدمیان میتوانند از خصلت اقیانوس فرا گیرند و بی کرانه باشند صاف و زلال و سرشار و روان؛ مهرسان از افق هستی سر بر زنند از منتها علیه آب و همگان را از وجود مطبوع خویش محظوظ گردانند شعار اقیانوس ما مهر است حرکتش از سر مهر است سخنش نیز، قلبی در سینه ی اقیانوس ما میتپد که نشان از بی کرانگی مهر دارد نشان از کشوری که در تمام طول تاریخ نسبت به همنوعانشان در اقصا نقاط هستی نظر عنایت داشته و در تاریخ پر غرورش هیچگاه نشان جنگ با قوم و قبیله ای مثبوت نیفتاده ،کشوری که برای رشد و بالندگی خود همواره دست بر زانوی خویش گرفته و یا علی گفته و هیچگاه پای بر تارک ملت ها و امت ها نگذاشته و زیر فشارهای سهمگین پیکری را خورد نکرده ، همین قدر میدانیم که این مهر دلیل خواندن سوره یس است برای اقیانوس که نماد ملت ماست. ایکاش میتوانستند این همه مهر را درک کنند آنان که معتقدند بر قراری ارتباط با کشورهای ضعیف آبرویمان را در معرض مخاطره افکنده است کاش نگاههایی که برق میزنند از دیدن اقیانوس درک می شدند کاش میتوانستند بی هیچ چشم داشتی مهر بورزند« مهر» و آنان که از حضور اقیانوس بر فراز اقیانوس ها ملتهبند همانان که خورد می کنند تا بزرگ شوند و پله میسازند تا به قله برسند و چون به قله رسیدند پله را سرنگون میکنند بدانند که خدا با ماست و چون او بخواهد بشر مخلوق نابخرد را نرسد که در خواست حضرت الوهیت مداخله کند.