در میان خبرها آمده بود که وزیر امور خارجه امریکا خانم کلینتون(حیف خانم) افاضه فرموده اند:« ممانعت از توهین به ادیان ممانعت از آزادی بیان است»  شگفتا!!  در این خصوص چند سوال پیش می آید آیا ایشان در بکار بردن لغت ادیان بشکل جمع دچار اشتباه شده اند و منظور نظر نچندان شریفشان دین و مشخصا اسلام بوده است؟چرا که لا اقل تا جایی که بنده سراغ دارم این اخیر جز توهین به اسلام که صدای مسلمانان را در آورده توهین به دیگر ادیان صورت نگرفته است دیگر اینکه آیا توهین به ادیان در نظر ایشان تعریف خاصی دارد؟ چه اگر خدا پرست و موحد هستند که باید دانسته باشند توهین به ادیان حال هر دینی که باشد توهین بخدا و پیامبران الهی است و این برای هیچ فرد موحدی قابل قبول نخواهد بود که هیچ تازه باید در مقابل آن موضع قاطع هم بگیرد یعنی همان کاری که موحدان می کنند و از نظر ایشان ممانعت از آزادی بیان تلقی میشود خیلی مشخص نیست که شعاع دایره آزادی بیان جماعت غربی تا کجاست و آیا توهین به اعتقادات از سوی گروهی گروه دیگر را سلب آزادی های مدنی و توهین به شعور خیل عظیمی از انسانها نیست خلاصه اینکه گمان میکنم بهتر است هرگاه به یاد جماعت غربی می افتیم این ضرب المثل را با تاکید بیشتری برای خود زمزمه کنیم تا نهادینه شود که مارا واقعا به خیر شما امید نیست زحمت بکشید شر مرسانید به هر روی این گونه افضات محیر العقول و شگفت آور جز اینکه منتج به این نتیجه شود که عقل سلیم در این ابدان یافت نمیشود نتیجه ی دیگری در بر ندارد گویا فشار شدید رکود اقتصادی موجبات اخلال حواس هرچه بیشتر این قوم را فراهم آورده که اینچنین نسنجیده و بی تفکر سخن میرانند.