به نام حضرت دوست که هر چه هست از اوست

 

20 مهر ماه سالروز بزرگداشت خواجه اهل راز حافظ شیراز را سپری کردیم و در این ایام که من پیشاپیش آن را گرامی داشتم و به حضور گرانمایگان تبریک عرض نمودم در شهر شیراز و در معیت اهالی مهمان نواز آن دیار این روز بزرگ را گرامی داشتیم از بخت خوش ما بود که رئیس جمهور عزیز هم همزمان در شهر شیراز حضور یافتند و اگرچه ما بدان محفل راه نیافتیم لکن خوشنودیم که در آن فضا قرار گرفتیم فضایی که از نفس حق دکتر آکنده بود. روز 21 مهر ماه در کتابخانه تازه افتتاح شده ی ملی شیراز به دست مبارک دکتر احمدی نژاد، حضور یافتیم و برنامه ای که کاملا در حال و هوای حافظ بود را به استماع نشستیم، سخنرانان و استادان گرانقدری چون دکتر کاووس حسن لی پیرامون کتابشناسی حافظ،دکتر سید جعفر حمیدی پیرامون نقش حافظ در ارتقای فرهنگی اجتماع امروز،حجت الاسلام بینازاده پیرامون حدیث مسلمانی حافظ،دکتر محمد رضا بذرگر پیرامون حافظ و رونق صنعت گردش گری،دکتر اسماعیل آذر پیرامون حافظ در غرب و پیوند آن با هویت ملی،دکتر علی محمدی پیرامون حافظ و درک ادبی معاصر،و در پایان محمود رخ بخش زمین پیرامون آداب معاشرت انسان امروزی در دیوان حافظ، به ارائه مقاله و ایراد سخنرانی پرداختند.در این مراسم آقای دکتر خرمشاهی نیزنشان درجه یک حافظ شناسی را دریافت نمودند که فرزند ایشان آقای عارف خرمشاهی به نیابت از پدر هدایا و نشان راپذیرفته و پیام دکتر خرمشاهی را قرائت کردند.این از گزارش 20 و 21 مهر ماه حال به یک بیت معروف از حافظ و پاسخ بدان اشاره میکنم که حسن ختام باشد و میدانم که از خواندن آنها لذت خواهید برد این ابیات پاسخهای نغز و شور انگیزی است که در مقابل این بیت حافظ گفته و سروده شده.

حافظ

اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را

به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را

 

صائب تبریزی

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را

به خال هندویش بخشم سرودست ودل وپا را

هر آنکس چیز میبخشد ز مال خویش میبخشد

نه چون حافظ که میبخشد سمرقند و بخارا را

 

محمد حسین شهریار

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را

به خال هندویش بخشم تمام روح و اجزا را

هر آنکس چیز میبخشد بسان مرد میبخشد

نه چون صائب که میبخشد سرودست وتن وپا را

سرو دست و تن و پا را به خاک گور میبخشند

نه بر آن ترک شیرازی که برده جمله دلها را