قدسیان گویی که شعر حافظ از بر میکنند

خواجه خواجگان شعر از دل من خبر بده       

من به سماع آمدم ساز سماع سر بده

ای  شکر  دهان  تو   میشکند  ره    شکر       

یا ز معاشران بگو یا غزلی دگر بده

یاد  کنم  ز  ساقیت  یا  که  ز  کأس باقیت      

یار غزل سرای من یک دو نشان تر بده

در سفر تفألم، در کف من سفینه ات         

خود تو مرا به یک غزل وعده آن حضر بده

خواجه آسمان که خود خالق خلق بوده ای      

 شعر مرا یک امشبی بارقه ی ظفر بده

گرچه در این غزل مرا لحن به مولوی رود         

حافظ اگر مدد کنی لحن مرا شرر بده

خود سبب سرودنم عشق به حافظ است و بس        

عشق مرا،شعرمرا،طبع سرودن مرا جرأت این خطربده

 

پیشاپیش بیستم مهر ماه سال روز بزرگداشت خواجه اهل راز حافظ شیراز گرامی باد