از نسل گل و نجابت ونور توئی                                                    محمود زمان به وادی طور توئی

           سوگند  به واژه  واژه  ی   دفتر عشق                                               مظلوم ترین رئیس جمهور توئی