به نام خداوند جان و خرد                            کزین برتر اندیشه بر نگذرد

زندگانی خداوند علم و دانش [ آموزش عالی ] دراز باد در برگزاری کنکور و تصحیح اوراق و اعلام نتایج و درازتر باد اگر ترتیبی اتخاذ نمایند که اسامی همگان جزء قبول شدگان باشد و گرانمایگان متقاضی مفتخر به لقب پر افتخار دانشجویی گردند.

القصه قضای روزگار چنان رود و چنان کنند گرانمایگان متقاضی که گاه نتایج آنگونه که بایسته و شایسته است در نخواهد آمد و در پاره ای موارد عزیزان جان مردود می شوند لکن در این سطور روی سخن با دانشجویانی است که پذیرندگان آنان را پذیرفته اند و امروز آنان را جدید الورود خوانند.بشارت بادتان که زین پس شما را با نام های مختلفی خواهند خواند گاهی شما را ورودی88، گاه جوجه دانشجو و گاه ترم اولی خوانند این اسامی هم از ملزومات دانشجو شدن است پس از شنیدن آن ها گرفتگی به دل خویش راه مدهید که مصائب سنگین تری در انتظار شماست در بدو ورود شما سرگشته ای را مانید در وادی حیرت نه جایی را بلدید و نه می شناسید پس ناگزیر به پرسیدن نشانی جایها و مکانها از این و آن می شوید که این خود قدم اول برای اثبات جدید الورود بودن شماست و به قول امروزیان تابلو می شوید پس از گذار از این مرحله اسامی اشخاص است ،کسانی چون رییس دانشگاه و هیات مدیره که نام آنان را نمی دانید حال آنکه باید بدانید از آن جهت که دانستن اسامی و سمتها ی ایشان از اوجب واجبات یا به قول امروزیان از نان شب واجب تر است که بعدها و به فراخور گیر کردن کارتان در دستان پر عطوفت آنان با نام و نشان و مکان دفترشان آشنا خواهید شد.

 اشاره ای در باب حراست دانشگاه(خوف به دل راه ندهید چندان مخوف نیست که مینمایند)

 راویان اخبار و طوطیان نه چندان شکر شکن نه چندان شیرین گفتار این گونه روایت کرده اند که هوای خود را برای ورود به دانشگاه داشته باشید . حرمت خود را در ید اختیار خود گیرید و آراسته و دانشجو وار پای در درگاه دانشگاه گذارید که اگر چنین کنید شما را عزیزاً مکرماً خواهند داشت و اگر نکنید وا اسفا و وا حسرتا بر شما روانه می شود. البته در پاره ای موارد واعجبا هم بدان افزوده اند از بس که بعضی به قول امروزیان تیپ و استیل ها هول ناک و حیرت انگیز است و شگفت آدمیان را به غایت انگیز می کند . لذا طبق آنچه که ذکر آن رفت خویشتن خویش را عزیز بدارید و موجبات عوامل فوق را فراهم نسازید که اگر چنین کنید آن وقت باید پاسخ گوی زحمت کشان انتظامات باشید که در پاره ای وقتها عواقب دلچسبی ندارد.

باری اگر بخواهم ذکر مصیبت کنم از آنچه دیده و شنیده ام سخن به درازا خواهد انجامید و شما را یارای خواندن این سطور دراز آهنگ نیست پس اطاله کلام را جایز ندانسته شما را به حضرت حق میسپارم  و امید آن دارم که بزاعت اندک ما حوصله ملوکانه  شما را سر نبرده باشد و خدای ناکرده روی ترش نکرده باشید و این سطور را متنکر وار  نخوانده باشید.

 

توفیق رفیق راهتان خدای بزرگ نگهدارتان