ای مطلع عشق این غزل جای تو نیست          

                                            همه ارکان قصیده خاک جا پای تو  نیست

شعر  قابل  نبود   وصف   کند  روی  تو     را           

                                             شعر  من  قابل  آن سرو دلارای تو نیست

و نه منظومه اشعار  که  منظومه ی  شمس         

                                              شاهراه  قدم  غالیه  پیمای  تو    نیست

تو  نگنجی  نه  به  توصیف نه تشبیه  نه لفظ       

                                             این لغت بازی ما درخور انشای تو  نیست

جای تو در دل و قلب است و رگ و ریشه و پی 

                                            صاحب جمله وجودی و عدم رای تو نیست

روز   آخر   شود   و   دور    زمان       میگذرد

                                             صاحب  عصر تویی غایب و آوای تو نیست

نه  که  در  غیبت  ای  نور  که در عین حضور

                                              حاضری  لیک  نگارا  رخ  زیبای تو  نیست

آشکاری    و    نبینم    رخ   نیکوی   تو   را

                                          که ز چشم چو منی نهان و پیدای تو نیست

تو   بیایی    و    بگویند   که   آمد    مهدی

                                            لیک موعود ظهوری که هویدای تو نیست

آرزو       پرورم    و      منتظر          دیدارم

                                             انتظار  من  سودا  زده همپای تو نیست

میلاد دردانه حضرت حق حضرت صاحب الامر مبارک