ما که این همه برای عشق

 

              آه و ناله ی دروغ می کنیم

 

 

راستی چرا

 

در رثای بی شمار عاشقان

 

 

                     -که بی دریغ-

 

خون خویش را نثار عشق می کنند

 

 

از نثار یک دریغ هم

 

 

               دریغ می کنیم؟

 

 

 

 

 

                                 دکتر قیصر امین پور