امام خمینی - هاله نور----عکس زیبا و طراحی اسلیمی - امام خمینی و هاله نورانی برای شخصیت های روحانی در طرح های قدیمی ایران و جهان