تخریب  نکرد  دائم  از  خدمت   گفت        از  آتیه  روشن  و  از  عزت  گفت

احسنت به احمدی نژادی که سخن         از خوبی خود نگفت از ملت گفت