١-یکی از شعار های خوبی که آقای رئیس جمهور،هم در دوره ی انتخابات،هم بعد از آن تکرار کردند،مساله یدولت اسلامی است.

٢-اگر دولتی می آید و می گوید هدفم این است که این {دولت اسلامی}را تحقق ببخشم خیلی چیز مبارک و خوبی است.

٣-کعنای شعار دولت اسلامی این است که ما می خواهیم اعمال فردی،رفتار با مردم،رفتار بین خودمان،و رفتار با نظام های بین المللی و نظام سلطه ی امروز جهانی را به معیار ها و ظوابط اسلامس نزدیک تر کنیم.این شعار،بسیار با ارزش است.

۴-انشاالله به این شعار {دولت اسلامی}پایبند بمانید واین تلاش را جدی تر،بی آسیب تر و واقعی تر کنید؛چون گامی بلند خواهد بود در راه رسیدن به آن هدفها؛و همان طور که عرض کردم،رسیدن به آن هدفها مردان خودش را می خواهد.

۵-یکی از شعارهای این دولت عدالت است.عدالت یقیناً محور انقلاب بود؛در این شکی نیست.

۶-لیکن من باید از آقای احمدی نژاد تشکر کنم که ایشان کار جدیدی کردند؛عدالت محوری را به عنوان یک شعار گذاشتند وسط؛این کار خیلی بزرگی بود.

٧-وقتی که ایشان تبلیغات انتخاباتی می کردند ،به خانواده ی خودم می گفتماگر آقای احمدی نژاد رای هم نیاورد،این خدمت بزرگ را به انقلاب وکرد که شعار عدالت محوری را مطرح کرد؛نگذاشت به فراموشی سپردن این شعار بشود سنت.

٨-این کار،کار مهمی است،بنابراین عدالت محور بودن این دولت حرف بزرگی است.

٩-طرح این شعار به عنوان محور حرکت دولت،یک کار جدید است؛خودش یک تحول است.

١٠-نباید ارزش عدالت به عنوان یک ارزش درجه دو کم کم در مقابل ارزش های دیگر به فراموشی سپرده شود؛در نظام ما این خطر وجود داشته است.خطر بزرگی است.اما با عدالت محور بودن یک دولت،این خطر از بین می رود یا ضعیف می شود.

١١-یکی از شعار های خوب آقای احمدی نژاد مساله ی ساده زیستی است.این شعار،شعار بسیار مهمی است؛این را نباید دست کم گرفت.

٨/۶/١٣٨۴