آرمان تو آورد پیام انقلابمان بیاد         زنده باد راه تو احمدی نژاد