بزودی خداوند گروهی را می آورد که آنان را دوست دارد و آنان نیز او را دوست دارند،در مقابل مومنان فروتن و در مقابل کافران عزتمند و مقتدرند ،در راه خدا جهاد می کنند و از سرزنش هیچ ملامتگری نمی هراسند.