برای دسترسی به تو داد لازم نیست            رحیل و کوچ و عبور از بلاد لازم نیست

چه غم اگر که نباشی تو از بنی زهرا            برای  احمدی  بودن  نژاد  لازم نیست