نابودی  دشمنان    احمد  صلوات

پیروزی    احمدی   مجدد  صلوات

یک باردگر به کوری چشم حسود

بر احمد و محمود و محمد صلوات