برای روشن شدن حقیقت با مشایی مناظره کنید.

http://dolate8sale.blogfa.com/