نه از مهر و نه از کین می نویسم

                                    نه از کفر  و  نه از دین می نویسم

دلم خون است ، می دانی  برادر

                                    دلم خون است،از این می نویسم

                                                                                  «قیصر»