هر چه سخن نگویی و خویشتن را  در سکوت مرگباری که اختیار کرده ای مورد کاوش قرار دهی خوب از نظر ما بهتر است چه اینکه اکنون برای پیام جنابعالی به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگان رهبری دیگر دیر است و بر اعلام مواضع دیر هنگام اثری مترتب نیست، بلکه موجبات حرف و حدیث بیشتر است متوجه منظورم میشوید انشالله؛ به هر حال ملت شما را نظاره نمیکنند دست کم به سخره میگیرند فی الواقع اظهار نظر شما پس از گذشت چند روز از واقعه عاشورای 1431 ( 1388)حکم نوشدارو پس از مرگ سهراب را دارد، گرچه حق تا حدودی به جانب حضرتعالی است چه اگر دختری چون فائزه شما نصیب هر کس دیگری میشد بهت زده گشته از زبان می افتاد. شاید هم هنوز خبر بگوشتان نرسیده لذا اگر رسید سعی کنید هیچ نگویید افاقه نمیکند فی الواقع به زحمتش نمی ارزد به هر روی همقطاران شما آن غلطی را که نباید میکردند کردند و صدای مردم را به غایت در آوردند. زدند و رقصیدند و سوختند و تعرض کردند و حرمت نگاه نداشتند؛ نه حرمت حجت حق و نه حرمت رهبری چشم شما روشن رئیس مجلس خبرگان رهبری. گمان ما این است که دانش آموختگان خوبی برای مکتب یزید از آب در آمدند مبارک است تاریخ را به بهترین شکل ممکن تکرار کردند و باز چشم شما روشن رئیس تشخیص مصلحت؛ انگار در مسیر تحقق آن مطلب که در نامه سرگشاده نوشته بودید- بی سلام و تحیت- درست گام برداشتند لکن به جای اینکه دود دل ببینیم دود موتور سیکلت سوخته و ساختمان های به آتش کشیده شده دیده میشود. راست میگفتید چقدر هم غلیظ !! باری همقطاران شما که مدعیان قانون مداریند و داعیه داران « ادب مرد به ز دولت او»نیز زبان در کام کشیده اند و لال گشته اند البته با نیمچه زبانی که باقی است هر از گاه شیخ بی خرد افاضاتی میکند که دست مایه مزاح روزانه خلق شود، لکن عقلای قانون مدار و مودب موجبات شگفتی اند بسا که این همه ادب ما را از فرط تعجب بر جای خویش تاکسیدرمی(یعنی خشک) کند «جزاکم الابلیس شرا» زحمت میکشید به هر حال دوری فرزند ارشد مفاسد اقتصادی که محض دریافت دکترای بهم ریختن مملکتِ آرام ما توفیق اجباری به جلای وطن یافته ، افتضاحات گاه و بیگاه دخترک خودسرتان ،عملکرد همقطاران  بی شرمتان و قس علی هذای دیگر که حال گفتنش برای ما نیست قطع به یقین دل و دماغی هم برای شما نگذاشته خدا به ما در تحمل خاندان شریر شما صبر جزیل عنایت کند و به قوه قضائیه دلی قوی و سری نترس مگر اندکی تسلی یابیم.