ما در دیار عشق و جنون سر سپرده ایم           زنگ   خرد  ز آینه  جان  سترده ایم

 

ما  هم  خراب  میکده  عشق  و حیرتیم          ته جرعه های حافظ وخیام  خورده ایم

 

ما  گر عنان  عشق رها  کرده ایم ،  باز         شادیم ،چون رکاب جنون را فشرده ایم

 

در بحر عشق  اگر همه جویای  ساحلند          ما  کشتی وجود  به  طوفان  سپرده ایم

 

 

(مهدی اخوان ثالث)